Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, tegenstrijdige bepalingen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelling. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de koper.

1.   Behoudens uitdrukkelijk andersluidende reactie vanwege Katza Group bvba / Aartefacto, komt door de plaatsing van de bestelling een overeenkomst tot stand tussen Katza Group bvba / Aartefacto en de koper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2.   Elke annulering van bestelling moet schriftelijk gebeuren. In geval van annulering is door de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling voor wat betreft standaardgoederen. Voor gepersonaliseerde goederen wordt evenwel 100% aangerekend.

3.   De gegevens betreffende de leveringstermijnen worden verondersteld slechts ten indicatieve titel te zijn meegedeeld en zijn derhalve niet-bindend zodat gebeurlijke  niet-naleving ervan in geen recht kan geven op schadevergoeding en/of interesten in hoofde van Katza Group bvba / Aartefacto noch een aanleiding kan zijn tot ontbinding van de overeenkomst. De meerkosten voor de uitvoering – op verzoek van de koper – van de levering in een kortere termijn dan de normale of overeengekomen termijn, geven aanleiding tot een prijsstijging.

4.   Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze bedrijfsruimte verlaten.

Indien er kosten gemaakt dienen te worden voor verzending en vervoer, zullen deze op de offerte of bestelbon worden meegedeeld aangezien deze prijzen kunnen variëren naargelang de plaats waar de bestelde goederen geleverd dienen te worden.

5.   Ingeval de aankoop is geschied in onze bedrijfsruimte, erkent de koper door het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Ingeval de goederen worden verzonden, moet de koper de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken op eventuele gebreken. Om geldig te zijn, moet elke klacht binnen de acht dagen volgend op de levering per aangetekende brief worden gemeld.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. Katza Group bvba / Aartefacto kan echter niet aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken.

6.   Facturen dienen ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur via elektronische overschrijving betaald te worden op het rekeningnummer vermeld op de voorzijde van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke aan vervaldag, zijn facturen te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Facturen dienen geprotesteerd te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn.

Ingeval van niet-betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van € 50, en met nalatigheidsinteresten van 10% per jaar.

7.   De geleverde goederen blijven eigendom van Katza Group bvba / Aartefacto tot op de dag van volledige betaling door de koper. Alle eventuele kosten van revindicatie zijn ten laste van de koper. De koper dient Katza Group bvba / Aartefacto schriftelijk ten tijde van de bestelling te verwittigen indien de bestelde goederen geplaatst zullen worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. De koper zal aansprakelijk zijn indien hij de verhuurder niet heeft gewezen op het eigendomsvoorbehoud dat er bestaat in hoofde van Katza Group bvba / Aartefacto.

8.   Standaardcombinaties van tafellopers, placemats, broodmandjes en menuboeken kunnen 14 dagen na aankoop teruggestuurd of omgeruild worden. Op maat gemaakte combinaties vallen NIET onder dit retourrecht.

9.   In geval van betwisting zijn, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft, enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing. 

Maatschappelijke zetel:

Katza Group bvba / Aartefacto

Sint-Truidersteenweg 161 / B-3700 Tongeren

 +32 12 69 43 10

info@katza.be

BTW BE 0552 570 990

IBAN BE13 1030 3974 7739